Wednesday, July 16, 2014

       မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ မေန႔က 먹다 အပိုင္း (2) အဆက္ေလး လုပ္လိုက္ ၾကတာေပါ့ဗ်ာ
ပိုးေကာင္ေတြ ကိုက္စားတာကိုလည္း 먹다 နဲ႔ သံုးတာ ေတြ႕႐တယ္ဗ်
좀 먹은 책 ㅡ
ဂ်ံဳး ေမာဂြန္း ခ်ဲ႕က္
ျခစားထားတဲ႔ စာအုပ္

벌레 먹은 이
ေဘာလဲ ေမာဂြန္း အီ
ပိုးစားေနတဲ႔ သြား
တနည္းအားျဖင့္ အဲဒါကို 충치 ခ်ဴးင္ခ်ီ လို႔လည္း ေခၚပါတယ္ ခင္ဗ်ာ

ပစၥည္း ဥစၥာ ပိုက္ဆံ ေတြကို အတင္း အဓမၼ သိမ္းယူတာကိုလည္း 먹다 နဲ႔ သံုးပါတယ္
그는 내 재산을 먹었다.
ခူႏြန္း နယ္ ဂ်ယ္ဆန္းႏူူလ္း ေမာ္ေဂါ့သာ
သူ င့ါ အဖိုးတန္ ပစၥည္းေတြကို သိမ္းယူသြားတယ္

ေနာက္တစ္ခုက 떼어먹다 ပါ
တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေပး႐မယ္႔ ပိုက္ဆံ ဆပ္ ႐မယ္႔ အေၾကြးကို တမင္ မဆပ္ပဲ မေပးပဲ ေနတာ ကို ေျပာတာပါ
넌 택시비를 떼어먹었잖아.!
ေနာ္ ထဲ႕က္႐ွီဘီ႐ူလ္း သဲေအာ ေမာ္ေဂါ့က်ားနား
မင္း တကၠစီဖိုး ျပန္ မေပး႐ေသးဘူးေလ

빚을 떼어먹고 도망쳤어요.
ဘိဂ်ဴလ္း သဲေအာေမာ့ကို ဒိုမန္းေခ်ာ့ေစာ္ယိူ
အေၾကြး မဆပ္ပဲ ထြက္ေျပးသြားတယ္

욕 အဆဲ 겁 ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း ကိုလည္း 먹다 နဲ႔ သံုးပါေသးတယ္

욕을 먹다 ㅡ ယို႔ဂူလ္း ေမာ့က္သာ
အဆဲေတြကို စား႐တယ္ဆိုေတာ့ အဆဲခံ႐တာကို ေျပာတာပါ
난 너때문에 실컷 욕먹었어!!
နန္း ေနာ္ သဲမူးနဲ ႐ွီလ္းေခါ့ ယံုးေမာ္ေဂါ့ေစာ္
ငါ နင့္ ေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းၾကီး အဆဲခံလိုက္ ႐တယ္

겁을 먹다 ㅡ ေဂါ့ဘူလ္း ေမာ့္သာ
ေၾကာက္တာကို ေျပာတာပါ
겁을 먹고 소리 질렀어요.
ေဂါ့ဘူလ္း ေမာ့ကို ဆို႐ီ ဂ်ီေလာ့ေစာ္ယို
ေၾကာက္ျပီး ေအာ္လိုက္မိတယ္
욕먹이다 ㅡ ယံုးေမာဂီသာ
အဆဲခံ႐ေအာင္ လုပ္သည္
날 일부러 욕먹인거야??
နာလ္း အီးဘ္ဘူးေ႐ာ ယံုးေမာ္ဂင္းေဂါယား
ငါ့ တမင္ အဆဲခံ႐ေအာင္ လုပ္တာလား

나이를 먹다 ㅡ အသက္ၾကီးသည္

나이를 먹었다는 생각이 들어요.
နာအီ႐ူလ္း ေမာ္ ေဂါ့သာႏြန္း ဆဲင္းဂါ့ဂိ ဒေ႐ာယို
အသက္ ၾကီးလာျပီဆိုတဲ႔ အေတြးဝင္မိတယ္

다위를 먹다 ㅡ အပူ႐ွပ္သည္

그는 더위를 먹고 아팠어요.
ခူႏြန္း ေဒါဝီ႐ူလ္း ေမာ့္ကို အာဖာ့ေစာ္ယို
သူ အပူ႐ွပ္ျပီး ဖ်ားသြားတယ္

주먹을 먹었어요 ㅡ
ဂ်ဴေမာ့ဂူလ္း ေမာ္ေဂါ့ေစာ္ယို
လက္သီးစာ မိသြားတယ္

마음을 먹다 = 결정하다
စိတ္ ဆံုးျဖတ္သည္

이제부터 열심히 공부하기로 마음을 먹었어요.
အီဂ်ဲဘူေထာ ေယာလ္႐ွင္းမိ ဂံုဘူးဟာဂီ႐ို မာအြန္းမူလ္း ေမာ္ေဂါ့ေစာ္ယို

အခုအခ်ိန္ကစျပီး စာၾကိဳးစားေတာ့မယ္လို႔ စိတ္ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ျပီ

난 그 여자를 두번 다시 만나지 않기로 마음을 먹었어요.
နန္း ခူ ေယာဂ်ာ႐ူလ္း ဒူးေဘာန္း ထွား႐ွိ မန္နာဂ်ီ အန္ခီ႐ို မာအြန္းမူလ္း ေမာ္ေဂါ့ေစာ္ယိူ

ကြ်န္ေတာ္ အဲ႔ဒီ ေကာင္မေလးကို ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေတာ့မွ မေတြ႕ေတာ့ဘူးလို႔ စိတ္ ပိုင္းျဖတ္ထားလိုက္ျပီ

톱 / 대패 လႊ / ေ႐ႊေဘာ္စက္ ထက္ တာကိုလည္း
먹다 နဲ႔ သံုးေသးတယ္ဗ်
톱이 잘 먹어요.
ထို႕ဘိ ဂ်ာလ္း ေမာ္ေဂါယို
လႊက တအား ထက္တာ

이 차는 기름을 많이 먹어요.
အီ ခ်ာႏြန္း ဂီ႐ြန္းမူလ္း မားနိ ေမာ္ေဂၚယို
ဒီ ကားက ဆီ အမ်ားၾကီး စားတယ္

귀가 먹다 ㅡ နားေလးသည္

그 남자는 한쪽 귀가 먹었어요.
ခူ နမ္းဂ်ာႏြန္း ဟန္းက်ိဳ႕ ဂြီဂ ေမာ္ေဂါ့ေစာ္ယို
အဲ႔ ေကာင္ေလးက နားတစ္ဖက္ ေလးေနတယ္ မၾကား႐ဘူး

둘이 먹다가 하나 죽어도 모를만큼 맛이 있어요.
ဒူး႐ိ ေမာ္႔သာဂ ဟာန ဂ်ဴေဂါသိုး မို႐ူလ္း မန္းခြန္မ္း မာ့႐ွိ အိေစာယို

ႏွစ္ေယာက္ စားေန႐င္းနဲ႕ တစ္ေယာက္ ေသသြားတာေတာင္ မသိလိုက္႐ေအာင္ကို အ႐သာ ႐ွိတာ

ကို႐ီးယားမွာ အစားအေသာက္ တစ္ခုက အ႐မ္း အ႐သာ ႐ွိျပီဆို႐င္ အဲလို ေျပာတတ္ၾကပါတယ္

먹다 နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္႔ျပည္႔စံုစံု တင္ျပ ေဆြးေႏြးျပီးပါျပီ အားလံုးပဲ ကို႐ီးယားစာ စကား အခက္အခဲမွ ကင္းေဝးၾကပါေစဗ်ာ

KLFFW -မွကူယူေဖာ္ျပသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာေပခ်စ္သူမ်ား

Sample Text

Powered by Blogger.

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget