Wednesday, July 16, 2014


        ဒီေန႔မွာ 먹다 နဲ႔ ပတ္သက္ တာေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက 먹다 ကို စားသည္ လို႔ပဲ သိထားၾကတာပါ သူ႔ ေနာက္ကြယ္က အသံုးအႏႈန္း အဆန္းေလးေတြကို ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ အတူ ေဖာ္ထုတ္ ၾကည္႔႐ေအာင္လားဗ်ာ စာ အသံုးအႏႈန္းက နည္းနည္းမ်ားေတာ့ အပိုင္းေလးေတြနဲ႔ တင္ေပးပါ႐ေစဗ်ာ တခါတည္းနဲ႔ အ႐မ္း မ်ားသြား႐င္ အီသြားျပီး ေခါင္းထဲ မဝင္မွာစိုးလို႔ပါ ဗ်ာ ေစတနာေတြ ေနာ္
먹다 ㅡ စားသည္
밥을 먹다 ㅡ ဘာ့ဘူးလ္ ေမာ့က္သာ
ထမင္းစားသည္
한 입에 다 먹어요. ㅡ
ဟန္းနိဘဲ ထွား ေမာေဂါယို
(ထမင္း) တစ္လုပ္တည္းနဲ႔ အကုန္ စားတယ္
(ကိတ္မုန္႔) တစ္ကိုက္တည္းနဲ႔ အကုန္စားတယ္
배불리 먹었어요.
ဘယ္ဘူလီ ေမာ္ေဂါ့ေစာ္ယို
ဗိုက္ တင္းကားေနေအာင္ စားလိုက္တယ္
밥을 하루에 세 끼 꼭 챙겨 먹어야 돼요.
ဘာ့ဘူလ္း ဟာ႐ူအဲ ဆဲကီ႐ူလ္း ကို႔ ခ်ဲဂေယာ ေမာ္ေဂါယား ဒြယ္ယို
ထမင္း တစ္ေန႔ သံုးနပ္ကို ေသခ်ာ နပ္မွန္ေအာင္ စား႐မယ္
먹을 수 있을 만큼
ေမာ္ဂူလ္း ဆူ အိစူလ္း မန္းခြန္္မ္း
စားႏိုင္ သေလာက္
먹을 것 없다
ေမာ္ဂူလ္း ေကာ့္ ေအာ္ပ္သာ
စားစ႐ာ မ႐ွိဘူး
뭐 먹을 것 없어요?
ေမာ ေမာ္ဂူလ္းေကာ ေအာပ့္ေစာ္ယို
တစ္ခုခု စားစ႐ာ မ႐ွိဘူးလား
ကို႐ီးယားေတြက 먹다 ကို ထမင္း တစ္ခုခု စားတယ္ ဆိုတာ အျပင္ကို 물 ,술 ,약
(ေ႐ အ႐က္ ေဆး ) တို႔နဲ႔လည္း တြဲသံုးပါတယ္
아이가 젖을 먹어요.
အာအီဂ ေဂ်ာ့ဂ်ဴလ္း ေမာေဂါယို
ကေလးက ႏို႔ စို႕တယ္
술을 먹으면 취하는 것이 당연한 일이에요.
ဆူလ္း႐ူလ္း ေမာ္ဂုေမ်ာန္ ခြ်ီဟာႏြန္း ေဂါ့႐ွိ ဒန္းငေယာင္းနန္း အီး႐ိေယယိူ
အ႐က္ေသာက္႐င္ မူးတာ သဘာဝပဲေလ
★★★
먹다 နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အသံုးမ်ားတဲ႔ စကားစုေလးေတြ မွ်ေဝေပးပါ႐ေစခင္ဗ်ာ
먹어봐야 맛을 알지
ေမာ္ေဂါဘာယား မာ့တ္စူလ္း အာလ္က်ိ
စားၾကည္႔မွ အ႐သာ သိမွေပါ့
( တစ္စံု တစ္ခုကို လုပ္ၾကည္႔မွ သိမွာေပါ့ မလုပ္ၾကည္႔ေသးပဲနဲ႔ ဘာ႐ယ္လို႔ ေျပာလို႔ မ႐ေသးဘူး ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ပါ )
급히 먹는 밥이 체한대요.
ဂြတ္ဖိ ေမာႏြန္း ဘာ့ဘိ ခ်ဲဟန္းသယ္ယို
အျမန္စားတဲ႔ ထမင္းက နင္တတ္တယ္တဲ႔
( အျမန္ လုပ္တဲ႔ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အမွားမ်ားျပီး အလုပ္ မတြင္က်ယ္ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ေျပာထားတဲ႔ စကားေလးပါ )
잘 먹고 잘 살아라!!!
ဂ်ာလ္း ေမာ့္ကို ဆာ႐ာ႐ာ
ေကာင္းေကာင္းစား ေကာင္းေကာင္း ေနၾကေဟ့
( ကၾကီးေတြ အ႐မ္း စိတ္ဆိုးျပီး လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ထပ္ မပတ္သက္ေတာ့ဘူးဆို႐င္ ဒီစကားကို သံုးတတ္ၾကပါတယ္ ေအး နင္တို႔ပဲ ေကာင္းေကာင္းစား ေကာင္းေကာင္းေနၾကေပါ့ ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ပါ )
다 먹고 살자고 하는 일인데요.
ထွား ေမာ့္ကို ဆာလ္က်ာဂို ဟာႏြန္း အီး႐င္းသယ္ယို အားလံုးက စားျပီး အသက္ ႐ွင္ဖို႔ လုပ္ေနၾကတာပဲေလ
어떤 사람은 입어서 없애고 어떤 사람은 먹어서 없애요.
ေအာ္သြန္ ဆာ႐မ္မြန္း အိေဘာေဆာ ေအာ့ပ္ဆယ္ဂို ေအာ္သြန္ ဆာ႐မ္မြန္း ေမာ္ေဂါေဆာ ေအာ္႔ပ္ဆယ္ယို
တခ်ိဳ႕က အဝတ္အစားနဲ႔ ပိုက္ဆံကုန္တယ္
တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အစားအေသာက္နဲ႔ ပိုက္ဆံကုန္ၾကတယ္
* ဒီ စကားေလးက နည္းနည္းေတာ့ ၾကမ္းတယ္ ေနာ္
쳐먹다 ㅡ ေခ်ာေမာ့သာ
စားတာကို ခပ္ ႐ိုင္း႐ိုင္း ေျပာတာ မ်ိဳဆို႔တယ္ ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ပါ သတိျပဳ သံုးေစခ်င္ပါတယ္
너만 쳐먹어
ေနာ္မန္း ေခ်ာေမာေဂါ
မင္းပဲ မ်ိဴေန
살 찌고 싶지 않으면
쳐먹지 말든가
아니면
징징대지 말든가
မ ဝ ခ်င္႐င္
နင္းကန္ မစားနဲ႔
ဒါမွ မဟုတ္
တအီအီနဲ႔ လာျငီးျပ မေနနဲ႔
အပိုင္း (1) ကို ဒီမွာ နားပါ႐ေစေနာ္
အပိုင္း (2) ကို ဆက္လက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္....
KLFFW -မွကူယူေဖာ္ျပသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာေပခ်စ္သူမ်ား

Sample Text

Powered by Blogger.

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget