Thursday, July 17, 2014


 အားလံုးပဲမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။ဒီေန႔ကေတာ့
ရာသီဥတုနဲ႔ အခ်ိန္ကာလေတြကို
 ေဖၚျပတဲ့ ေန႔စဥ္သံုးစကားလံုးေလးေတြ 
တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

시간
အခ်ိန္

 계절
ရာသီဥတု

 한국에는 사계절이 있어요.
ကိုရီးယားမွာ ရာသီဥတုေလးမ်ိဳး႐ွိပါတယ္

ေႏြေေေ ေႏြဦးရာသီ
봄에는 날씨가 따뜻하고 꽃이 피어요.
ေႏြေေေ ေႏြဦးရာသီမွာကေတာ့ ရာသီဥတုက ေႏြးေထြးၿပီး ပန္းေတြပြင့္တယ္
여름
ေႏြေ ေႏြရာသီ
여름은 덥고 비가 와요.
ေႏြ
ေႏြေ ေႏြရာသီမွာကေတာ့ ပူၿပီး မိုးရြာတယ္
가을
ေေ ေဆာင္းဦးရာသီ
가을에 단풍이 들고 날씨가 선선해요.
  ေဆာင္းဦးရာသီမွာ ဒန္းဖူးင္ပန္းေတြအေရာင္ေတြထြက္လာၿပိ္း ရာသီဥတုက ေအးျမတယ္
겨울
ေ ေဆာင္းရာသီ
  겨울은 춥고 눈이 와요.
ေ ေဆာင္းရာသီကေတာ့ ေအးၿပီးႏွင္းက်ပါတယ္
  년
  ႏွစ္(ေရတြက္ျခင္း)
10년 전에 그 사람을 처음 만났어요.
လြန္ခဲ့တဲ့ 10ႏွစ္ေလာက္က အဲ့ဒီလူကို စေတြ႔ဖူးတာ


한 달 후에 시험이 있어요.
တစ္လၾကာၿပီးေနာက္(ေနာက္လ)မွာ စာေမးပြဲ႐ွိတယ္

ျပကၡဒိန္မွ(လ)
7월에 한국에 왔어요.
7လပိုင္းက ကိုရီးယားကို လာခဲ့တယ္
요일
ေန႔ရက္
오늘은 무슨 요일이에요?
ဒီေန႔ဘာေန႔လဲ
월요일
တနလၤာေန႔
월요병
တနလၤာအလုပ္မဆင္းခ်င္ေသာေရာဂါ
화요일
အဂၤါေန႔
수요일
ဗုဒၶဟူးေန႔
목요일
ၾကာသာပေတးေန႔
금요일
ေသာၾကာေန႔
불타는 금요일 (불금)
ေသာၾကာေန႔ ညပိုင္းကေနမနက္ထိအိမ္မျပန္ပဲ အမုန္းကဲတာကိုဆိုလိုတာပါ
토요일
စေနေန႔
일요일
တနဂၤေႏြေန႔
며칠 = 멏 일
ဘယ္ႏွရက္
며칠 동안 거기에 계실 거예요?
ဘယ္ႏွရက္ေလာက္ အဲ့ဒီမွာ႐ွိမွာလဲ

  ေန႔ရက္
오늘은 내가 태어난 날이에요
ဒီေန႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေမြးဖြားတဲ့ရက္ျဖစ္ပါတယ္
တစ္နည္းအားျဖင့္ 생일 ပါ

ရက္
오늘은 4월 15일이에요.
ဒီေန႔ကေတာ့ 4လပိုင္း 15ရက္ေန႔ပါ
시간
ၾကာျမင့္ခ်ိန္
춘천까지 몇 시간 걸려요?
Chuncheon အထိ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ

နာရီ(ထိုးေသာ)
5시에 서울역에서 만납시다
5နာရီမွာ ဆိုလ္ဘူတာမွာ ဆံုၾကတာေပါ့

မိနစ္
쉬는 시간은 10분이에요.
နားခ်ိန္ကေတာ့ 10 မိနစ္ပါ

စကၠန္႔
영수 씨는 100미터를 13초에 뛰어요
Yeong-Su က မီတာ 100ကို 13 စကၠန္႔နဲ႔ေျပးတယ္
오전
မနက္ပိုင္း(မြန္းမတည့္မွီအခ်ိန္) AM
오전 중에 이 일을 끝내세요.
မနက္ပိုင္း ဒီအလုပ္ကို အၿပီးလုပ္ပါ
오후
မြန္လြဲပိုင္း PM
오후에는 시간이 좀 있어요.
မြန္းလြဲပိုင္းမွာေတာ့ အခ်ိန္ရတယ္
정오
(ေန႔)မြန္းတည့္ခ်ိန္
자정
(ည ၁၂ နာရီ )သန္းေခါင္ယံ
새벽
အာရံုတက္ခ်ိန္
새벽 3시에 기차를 타고 해돋이를 보러 갔어요.
အာရံုတက္ 3နာရီမွာ ရထားစီးၿပီးေတာ့ ေနထြက္တာသြားၾကည့္ခဲ့တယ္
아침
နံနက္ခင္း
출근하기 전에 아침 운동을 해요.
အလုပ္မသြားခင္ နံနက္ခင္းအားကစားလုပ္တယ္

ေန႔ခင္း(ေန႔လည္)
낮에 잠을 자서(낮잠을 자서) 밤에 잠이 안 와요.
ေန႔ခင္းမွာအိပ္လို႔ ညဘက္မွာ အိပ္မေပ်ာ္ဘူး
저녁
ညေန
저녁 6시까지 집에 돌아가야 해요.
ညေန 6နာရီအေရာက္ အိမ္ျပန္ရမယ္


밤늦게까지 TV를 봤어요.
ညနက္တဲ့အထိ TV ၾကည့္ခဲ့တယ္
작년(지난 해)
ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္
작년에는 많이 더웠어요.
မႏွစ္က ေတာ္ေတာ္ေလး ပူခဲ့တယ္
금년(올해)
ဒီႏွစ္
올해에는 꼭 담배를 끊겠어요.
ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေသခ်ာေပါက္ ေဆးလိပ္ဖ်က္မယ္
내년
  ေနာက္ႏွစ္
내년에 이사하려고 해요.
ေနာက္ႏွစ္ထဲ အိမ္ေျပာင္းမလို႔လုပ္ေနတာ
그제(그저께)
တေန႔က
그제 어디 갔어요?
တေန႔က ဘယ္သြားခဲ့တာလဲ
어제
မေန႔က
어제 뭐 했어요?
မေန႔က ဘာလုပ္ခဲ့တာလဲ
오늘
ဒီေန႔
오늘은 할 일이 많아요.
ဒီေန႔့ေတာ့ လုပ္စရာ အလုပ္ေတြမ်ားတယ္
내일
မနက္ျဖန္
내일 약속이 있어요?
မနက္ျဖန္ ခ်ိန္းထားတာ႐ွိလား
모레
သန္ဖက္ခါ
이 책은 모레 돌려 드릴게요.
ဒီစာအုပ္ကို သန္ဖက္ခါ ျပန္ေပးမယ္
주말
ပိတ္ရက္ weekend
주말 잘 보내세요.
ေ ေကာင္းမြန္ေသာပိတ္ရက္ျဖစ္ပါေစ
평일
ၾကားရက္(တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ)
근무시간은 평일 9시부터 6시까지입니다.
အလုပ္ခ်ိန္ကတာ့ ၾကားရက္ေတြမွာ မနက္9 နာရီကေန 6 နာရီအထိျဖစ္ပါတယ္
휴일
ပိတ္ရက္
이번 휴일에 뭐 하세요?
ဒီတစ္ေခါက္ပိတ္ရက္မွာ ဘာလုပ္မလဲ
공휴일
အစိုးရရံုးပိတ္ရက္
한국에서 크리스마스는 공휴일이에요.
ကိုရီးယားမွာ Christmas ေန႔က အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ျဖစ္ပါတယ္

မတိုင္ခင္
수업시간 10분 전에 왔어요.
အတန္းခ်ိန္ 10 မိနစ္အလိုမွာ လာခဲ့တယ္

ၿပီးေနာက္
기차가 5분 후에 출발해요.
ရထားက 5 မိနစ္အၾကာမွာ ထြက္ခြါပါမယ္
처음
ပထမဦးဆံုး
그 영화가 처음에는 좀 지루해요.
အဲ့ဒီ ႐ုပ္႐ွင္က ပထမဦးဆံုးမွာ နည္းနည္းၿငီးေငြ႔ဖို႔ေကာင္းတယ္
마지막
ေနာက္ဆံုး
그 드라마가 마지막에 어떻게 끝났어요?
အဲ့ဒီ ဇတ္လမ္းက ေနာက္ဆံုးမွာ ဘယ္လိုၿပီးသြားတာလဲ
날마다 = 매일
  ေန႔တိုင္း
날마다 운동해요.
ေန႔တိုင္းအားကစားလုပ္တယ္
자주
မၾကာခဏ
그 친구를 자주 만나요?
အဲ့ဒီ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ မၾကာခဏေတြ႔ျဖစ္လား
가끔
တခါတေလ
가끔 택시를 타요.
တခါတေလ Taxi စီးတယ္

မၾကာမွီ
이 비행기는 인천 공항에 곧 도착하겠습니다.
ဒီ ေလယာဥ္ကေတာ့ အင္ခြၽန္းေလဆိပ္ကို မၾကာခင္ဆိုက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္
방금
ခုဏေလးတင္
방금 점심을 먹었어요.
ခုဏေလးတင္ ေန႔လည္စာစားၿပီးတာ
금방
ခ်က္ခ်င္း
금방 끝날 거예요.
ခ်က္ခ်င္း ၿပီးမွာပါ
나중에
ေနာက္မွ
나중에 연락하겠습니다.
ေနာက္မွ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ့မယ္
먼저
အရင္
배가 고프면 먼저 드세요.
ဗိုက္ဆာရင္ အရင္သံုးေဆာင္ႏွင့္ပါ
벌써
(ကိစၥရက္တစ္ခုက)ျဖင့္ႏွင့္ေနသည္
벌써 퇴근했어요?
အလုပ္ေတာင္ဆင္းႏွင့္ၿပီလား
미리
ႀကိဳတင္၍
저는 시험공부를 미리 했어요.
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ စာေမးပြဲအတြက္စာေတြ ႀကိဳတင္လုပ္ၿပီးၿပီ
빨리
ျမန္ျမန္
늦었으니까 빨리 준비하세요.
ေနာက္က်ေနၿပီမို႔ ျမန္ျမန္ ျပင္ဆင္ပါ
아까
ခုဏေလးတင္
아까 친구한테서 전화 왔어요.
ခုဏေလးတင္ သူငယ္ခ်င္းဆီကေန ဖုန္းလာသြားတယ္
이따가
ခဏေနမွ
지금 바쁘니까 이따가 얘기합시다.
အခုအလုပ္မ်ားေနလို႔ ခဏေနမွ ေျပာၾကတာေပါ့
언제나
ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္။အျမဲတမ္း
그 사람은 언제나 일찍 학교에 와요.
အဲ့ဒီလူကေတာ့ အျမဲတမ္းေက်ာင္းကို ေစာေစာလာတယ္
점점
တျဖည္းျဖည္း
날씨가 점점 추워져요.
ရာသီဥတုက တျဖည္းျဖည္း ေအးလာၿပီ
항상
အျမဲတမ္း
어머니는 항상 제 걱정을 하세요.
အေမကေတာ့ အျမဲတမ္း ကြၽန္ေတာ့အတြက္စိတ္ပူပင္တယ္
한참
ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္
친구를 한참 기다렸어요.
သူငယ္ခ်င္းကို ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ခဲ့ရတယ္
늦게
ေနာက္က်စြာ
친구가 탄 비행기가 늦게 도착했어요.
သူငယ္ခ်င္းစီးလာတဲ့ ေလယာဥ္က ေနာက္က်ၿပီးဆိုက္တယ္
일찍
ေစာေစာ
영수 씨는 약속시간보다 30분 일찍 와요.
Yeong-Su ကေတာ့ ခ်ိန္းထားတာထက္ မနစ္ 30 ေလာက္ေစာေစာေရာက္တယ္
늦다
ေ ေနာက္က်သည္
차가 밀려서 늦었어요.
ကားပိတ္ေနလို႔ ေနာက္က်သြားတယ္
걸리다
ၾကာျမင့္သည္
그 일은 시간이 많이 걸려요.
အဲ့ဒီအလုပ္က အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္

0 comments:

Post a Comment

စာေပခ်စ္သူမ်ား

Sample Text

Powered by Blogger.

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget