Thursday, July 17, 2014

그렇다 (V) ဂေရာ့ထာ အဲဒီလိုျဖစ္သည္ ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ပါ အဲဒါကိုမွ သဒၵါေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ျပီး ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ေျပာင္းသြားတယ္ဆိုတာ ဆက္ၾကည္႔ေပးပါဦးေနာ္

1- 그렇게
ဂေရာ့ခဲ

(အဲဒီလို)

2- 그렇게까지
ဂေရာ့ခဲကာဂ်ီ

(အဲဒီေလာက္ထိ)

3- 그렇게까지 할 필요없어!

ဂေရာ့ခဲကာဂ်ီ ဟာလ္း ဖီလယိုး ေအာ့ပ္ေစာ

အဲဒီေလာက္ထိ လုပ္ဖို႔ မလိုဘူး

4- 그렇게라도 ဂေရာ့ခဲရာဒိုး (အဲဒီလိုေလးပဲျဖစ္ျဖစ္) အသနားခံ အကူညီေတာင္းခံရာတြင္လည္း သံုးပါသည္)

그렇게라도 날 좀 도와주면 안 돼?
ဂေရာ့ခဲရာဒိုး နာလ္း ဂ်ံဳမ္း ဒိုဝါဂ်ဴေမ်ာန္း အန္ဒြယ္?

အဲဒီလိုေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါ့ကို တဆိတ္ေလာက္ ကူညီေပးလုိ႔မရဘူးလားဟင္

ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္တဲ႔အခါဆိုရင္

5- 그래(요)
ဂရယ္ယို

(ေအး။ဟုတ္တယ္။ေကာင္းျပီ)လို႔ ေျပာပါတယ္

6- 누가 그래(요)?

ႏူဂ ဂရယ္ယို

(ဘယ္သူ ေျပာတာလဲ)

누가 그래?내 딸이 남자 친구와 도망갔다고..

ႏူဂ ဂရယ္ နယ္ တာလ္းရီ နမ္းဂ်ာခ်င္းဂုဝါ ဒိုမန္းဂါ့တာဂို

ဘယ္သူေျပာလဲ ငါ့ သမီး လင္ေနာက္လိုက္ေျပးတယ္လို႕

7- V+(으)라 그래(요)!
V+ပါလို႔ ေျပာလိုက္(ပါ) / V+ခိုင္းလိုက္(ပါ)

အဲဒီလိုမ်ိဳး သူတစ္ပါးကို ခိုင္းေစ ညြန္ၾကားတဲ႔ အခါမွာ အသံုးမ်ားပါတယ္

빨리 오라 그래!

ပါးလိ အိုရာ ဂရယ္

အျမန္ လာခိုင္းလိုက္

내가 가라 그랬어?

နယ္ဂ ဂါရာ ဂရဲ႕ေစာ

ငါ သြားခိုင္းေသးလို႔လား

8- ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ စကားေျပာတဲ႔အခါ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ထပ္မံ အတည္ျပဳတဲ႔အခါ ဒီစကားကို ေျပာၾကတယ္ မဟုုတ္လား

그렇다니까

ဂေရာ့ထာနီးကာ

ဟုတ္ပါတယ္ဆိုေနမွ ....

그렇다니까 왜? 날 못믿어?

ဂေရာ့ထာနီကား ဝယ္? နာလ္း မိုးမိေဒါ?

ဟုတ္ပါတယ္ဆိုေနမွပဲ ဘာလဲ ငါ့ကို မယံုဘူးလား

9- တစ္စံုတစ္ခု ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံတာေလးပါ
그럼...ဂေရာမ္ (ဒါဆိုရင္) ပံုမွန္အသံျဖင့္ ေျပာသည္

그럼! ဂေရာမ္း (ဒါေပါ့) အသံျမွင့္ျပီး ေျပာရသည္

그럼! 네가 잘했어

ဂေရာမ္း နီဂ ဂ်ာလ္းရဲ႕ေစာ

ဒါေပါ့ မင္းေတာ္တယ္

10- တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေသခ်ာ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးတဲ႔အခါ သံုးပါတယ္ ေမးခြန္းေမးရာတြင္လည္း သံုးပါတယ္

그렇죠? ဂေရာ့ခ်ိဳ (ဟုတ္တယ္မလား) အသက္ၾကီးသူကို ေျပာတာပါ

그렇지? ဂေရာ့ခ်ီ (ဟုတ္တယ္မလား)
ရြယ္သူ သူငယ္ခ်င္း ခင္မင္သူကို ေျပာတာပါ

အခု တင္ျပေပးမယ့္ စကားေတြကေတာ့ ေရွ႔မွာ စကားတစ္ခြန္းကို အရင္ေျပာထားျပီေနာက္ 그렇다 ကို ကိုယ္စားျပဳၾကိယာ အေနနဲ႕ သံုးရတာကို ေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

11- 그렇지 않아도

ဂေရာ့ခ်ီ အန္နာဒိုး

(အဲဒီလို မဟုတ္ရင္ေတာင္) ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါတယ္

가 :내가 그걸 사줄까?

နယ္ဂ ဂုေဂါလ္း ဆားဂ်ဴလ္းကာ

ငါ အဲဒါ ဝယ္ေကြ်းရမလား

나 :그렇지 않아도 내가 사달라고 얘기할 참이었어!

ဂေရာ့ခ်ီ အန္နာဒိုး နယ္ဂ ဆာဒါလာဂို ယယ္ဂီဟာလ္း ခ်မ္းမိေအာ့ေစာ

အဲဒီလို မဟုတ္ရင္ေတာင္ ငါက ဝယ္ေကြ်းခိုင္းေတာ့မလို႔

12- 그렇다고 ...ဂေရာ့ထာဂို
အဲဒီလိုဆိုျပီး.....

내가 점심 사줄게.

နယ္ဂ ေဂ်ာမ္ရွင္မ္း ဆာဂ်ဴလ္းကယ္
ငါ ေန႔လည္စာ ဝယ္ေကြ်းမယ္

그렇다고 너무 비싼것 시키면 안 돼!

ဂေရာ့ထာဂို ေနာမူး ဘီစန္းေဂါ့ ရွိခီေမ်ာန္း အန္ဒြယ္

အဲဒီလိုဆိုျပီး အရမ္း ေစ်းၾကီးတာေတြ မမွာနဲ႕ေနာ္
ဆိုလိုခ်င္တာက ငါ ဝယ္ေကြ်းတယ္ဆိုျပီးေတာ့ ေစ်းၾကီးတာေတြပဲ မမွာစားနဲ႕လို႔ ေျပာခ်င္တာပါ

13- 그럴수록... ဂေရားဆူးရို႕
အဲဒီလို ျဖစ္ေလေလ....

네가 공부 잘 못해서 다른 학생들이 널 깔보지?

နီဂ ဂံုဘူး ဂ်ာလ္း မို႔ထယ္ေဆာ ဒါရြန္း ဟာ့ဆဲင္းဒူးရီ ေနာ္လ္ ကာလ္းဘိုဂ်ီ
မင္းက စာမေတာ္လို႔ အျခား ေက်ာင္းသားေတြက မင္းကို ဝိုင္းျပီး ႏွိမ္ၾကတယ္မလား

그럴수록 네가 공부 열심히 해서 실력을 보여줘야 돼!

ဂေရာ့ဆူးရို႕နီဂ ဂံုဘူး ေယာလ္ရွင္းမွိ ဟယ္ေဆာ ရွီးလေယာ့ဂူလ္း ဘိုေယာေဂ်ာရာ

အဲဒီလို ျဖစ္ေလေလ မင္းက စာၾကိဳးစားျပီးေတာ့ အရည္အခ်င္းေတြ ျပရမယ္

ဆိုလိုတာကေတာ့ မင္းကို ဝို္င္းျပီး ႏွိမ္ေလေလ အားမေလွ်ာ့ စိတ္မပ်က္ဘဲနဲ႕ စာၾကိဳးစားပါလို႔ ေျပာတာပါ

14- 그러다가 ဂေရာဒါက
အဲဒီလိုနဲ႕ (ဒီလိုနဲ႔ပဲ)

야 할 말이 있으면 발리 말해

ယား ဟာလ္္းမာလ္းရီ အိစုေမ်ာန္း ပါးလိ မားရဲ
ေဟ့ေကာင္ ေျပာစရာရွိရင္ ျမန္ျမန္ေျပာ
그러다가 날이 새겠어
ဂေရာဒါက နာလ္းရီ ဆဲဂဲ႔ေစာ

အဲဒါနဲ႕ပဲ မိုးလင္းေတာ့မယ္

(ဆိုလိုတာက ေျပာစရာရွိတာကို မေျပာဘဲနဲ႕ အခ်ိန္ဆြဲေနတဲ႔ လူကို ရြဲ႕ ေျပာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္)

15- 그런...(N)..အဲဒီလို N ဂေရာန္

그런 사람 또 없습니다
ဂေရာန္ ဆာရမ္ သိုး ေအာ့္ပ္ဆြန္နီသာ

အဲဒီလို လူမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ မရွိေတာ့ဘူး

ေနာက္ျပီးေတာ့ အဲဒီ 그렇다 ကုိပဲ ကြ်န္ေတာ့္ စကားနဲ႕ဆိုရင္ ရွာရွာေဖြေဖြလို႔ ေျပာရမွာေပါ့ အသံုးအႏႈန္းဆန္းေလး တစ္ခုပါ

16- 좀 그래요...ဂ်ံဳးမ္ ဂရယ္ယို
တစ္မ်ိဳးၾကီးပဲ

형인 내가 동생한테서 도움을 받아서 좀 그렇잖아

ဟေယာင္းငင္း နယ္ဂ ဒံုးဆဲင္းဟန္းထဲေဆာ ဒိုအူမ္မူလ္း ဘာဒါေဆာ ဂ်ံဳမ္း ဂေရာ့ခ်န္နား

အကို ျဖစ္တဲ႔ ငါက ညီဆီကေန အကူအညီ ယူရေတာ့ တမ်ိဳးၾကီးပဲ မလား?


KLFFW -မွာကူယူေဖာ္ျပသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာေပခ်စ္သူမ်ား

Sample Text

Powered by Blogger.

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget